Hem

Nyheter

Orosmolnen hopar sig över horisonten, rapport från årsmötet 2021

Onsdag den 28 juli genomfördes årsmötet med Rädda Hallandskusten. Förutom det formella med omval av  styrelsen och godkännande av årsredovisning mm så upptogs mötet av en intensiv diskussion om den ofattbara gigantiska miljöförstöringen som regering och myndigheter i maskopi med vindkraftsexploatörer planerar för Västerhavet. Vi har allt sedan starten av vår förening för 16 år sedan kämpat mot Kattegatt Offshore. Den kampen går vidare. Nu har det  tillkommit ett antal nya gigantisk vindkraftsprojekt i Kattegatt som vi tidigare rapporterat om. Det senaste är att det även finns vindkraftsplaner för Skagerack. Det bör påpekas att de nya projekten kommer att ha en totalhöjd om 350 m och förses med kraftig belysning som lyser både dag och natt. Vindkraftverken kommer att var tydligt synliga från land, oavsett vad företrädarna för vindkraftbolagen säger. Bilderna visar en grafisk sammanfattning av de hittills kända planerna för Kattegatt och Skagerack. Vi har också bifogat en bild där befintliga marina naturreservat (Natura 2000) finns angivna.

Bild 1 Planerade vindkraftparker Västerhavet                                         Bild 2 Natura 2000, marina naturreservet

Kattegatt Offshore som planeras att byggas ca 6-7 km utanför Falkenberg och har miljötillstånd att etablera 50 verk med en totalhöjd om 190 m. I nuvarande situation skulle en sådan park inte bli lönsam ens med de subventioner som kan förväntas.  Ägaren Favonius behöver bygga verken med en totalhöjd om 250 m för att få lönsamhet. Då behövs ett nytt miljötillstånd. Favonius har därför ansökt till regeringen om ändring av miljötillståndet. Dessutom riskerar Favonius att få ett kommunalt veto från Falkenbergs kommun, utifall man skulle få ett nytt tillstånd. Favonius har därför också  tillskrivit regeringen om att ta bort vetorätten för kommuner att stoppa vindkraftsprojekt. Regeringen har nyligen utarbetat ett förslag där man avser att föreslå riksdagen en lagändring med kraftigt försämrad kommunal  vetorätt. Det är alltså fråga om att minska det kommunala självstyret, som är av grundstenarna i det svenska rättssystemet! Till skillnad från projekten som planeras längre ut från kusten ovan så är  Kattegatt Offshore det enda projektet som ligger inom territorialgränsen och därmed omfattas av svenska lagar. Övriga projekt ligger inom Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt och Skagerack, och här har regeringen beslutanderätt. Den nuvarande regeringen har tydligt signalerat att man ser positivt på en kraftig utbyggnad av vindkraft både till lands och havs. Utan insyn i belsutprocessen när det gäller etableringar i den ekonomiska zonen är det helt fritt för regeringen att fatta beslut som kan försämra livsbetingelserna för allt levande i Västerhavet och dess kuster. Inom Rädda Hallandskusten har vi beslutat att på allvar fortsätta  kampen att rädda vår kust från den planerade exploateringen av oersättliga naturvärden med utgångspunkt från vår nyligen antagna vision; 

En attraktiv och bevarad hallandskust med fri horisont i samklang med naturen.


Vi uppmanar alla som värdesätter ett öppet och livskraftigt Västerhav att engagera er i kampen och att informera så många som möjligt om det förfärliga som väntar på oss. En enig folkopinion är svår även för maktfullkomliga politiker att gå emot. 

 

Verksamhetsberättlse för 2020 pesenterad vid årsmötet 28 juli 2021

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Rädda Hallandskusten, ideell förening, får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Styrelse:

Hans Johansson Ordförande

Ulf Blomdal Vice ordförande

Bengt Tönsgård Sekreterare

Margareta Tönsgård Kassör

Ledamöter: Ulf Mazur, Anders Bjering, Ulf Blomdal

Revisor: Stellan Magnusson

Revisorsuppleant: Catharina Kronström


Stadgar

Föreslagen stadgeändring godkändes av stämman, för att tas upp på nästkommande årsstämma för godkännande.

Möten

Årsstämman hölls 2020-07-21 i Ann-Maries Loge i närvaro av ca 10 personer.

Styrelsen har under året haft 1 protokollfört möte, i övrigt samrått via mail på grund av innevarande pandemi. Inga arvoden har utgått till styrelsens medlemmar.

Antal medlemmar i föreningen var vid årsskiftet 250

Verksamhet

Årets elfrågor har dominerats av diskussioner om behovet av elenergi i landet, nedläggning av de två kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 och distributionen av elkraft från norr till söder.

Rädda Hallandskusten har följt utvecklingen på vindkraftssidan. I Kattegatt är nya vindkraftsparker på projekteringsstadiet, Stora Middelgrund, Galatea, Kattegatt Syd (samma område som Galatea) och Galene, samtidigt som Favonius/Agrivind, Kattegatt Offshore, försöker förändra sitt tillstånd att bygga 190 meter höga till att bygga mer lönsamma väsentligt högre verk. 

Avgränsningssamråd för Vattenfalls Stora Middelgrund, där man går från 200m verk till 290m, kommenterades.

RHK har ställt sig bakom upprop om ” Havsbaserad Vindkraft utanför Hallands och Skånes kust och inland tillsammans med God Livsmiljö Hylte.

En enkät på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten beträffande havsplanering har besvarats.

Länsstyrelsen har tillskrivits om farhågan om att vindkraft projekten kan påverka Natura 2000-områdena i Kattegatt, som Länsstyrelsen själva har förbjudit.

Ansökan gällande bidrag för ideell miljöorganisation har lämnats in till Naturvårdsverket.

Medlemsbrev skickades ut under året för att hålla medlemmar informerade om läget. RHK: hemsida och Facebook sida har försetts meduppgifter.

Långasand den 28 juli 2021.

Styrelsen 


Kallelse till Årsstämma 28 juli 2021 kl 18.00

Medlemmar i ideella Föreningen Rädda Hallandskusten!

Härmed kallas till årsstämma 28 juli 2021 kl 18.00,

i Anne-Maries Loge på Långasand, ev. utomhus.

Välkomna!


Det har varit en hel del aktiviteter angående vindkraft i Kattegatt sedan förra årsmötet. Vi kunde då redogöra för ett antal planer om nya vindkraftparker och nu har dessa konkretiserats genom så kallade samråd.

Vattenfall vill ändra sitt nuvarande tillstånd att uppföra vindkraftparken Stora Middelgrund från 108 verk 200 meter höga, till 75 verk 290 meter höga. Dessutom vill Vattenkraft uppföra en 177 km² stor park c:a 20 km utanför Falkenberg kallat Kattegatt Syd med 80 st 350 meter höga verk.

OX2 vill också investera i samma område som Vattenfalls Kattegatt Syd, men nu kallat Galatea. Företaget vill också exploatera ett 42 km² stort område utanför Varberg, benämnt Galene. Dessa två områden tillsammans kommer enligt samråd att bebyggas med 101 st 340 meter höga verk.

Favonius har tillstånd att få uppföra projekt Kattegatt Offshore med 190 meter höga verk c:a 7 km från kusten, men har insett att högre verk krävs för att få lönsamhet. Innan de går vidare med en ny ansökan, har de begärt att regering skall skynda på processen med att avskaffa det kommunala vetot. Ett veto från Falkenbergs kommun kan definitivt stänga alla planer på en kanske 300 meter hög vindkraftpark utanför Falkenberg.

Föreningen har skriftligt kommenterat och ifrågasatt samtliga samrådsplaner och begärt tillgång till framtida miljökonsekvensbeskrivningar. Vi har dessutom haft ett antal uppskattade insändare i både HN och HP.

Föreningen kommer behöva fortsatt och kanske även utökat finansiellt stöd för att ha en rimlig chans att kunna bidra till att rädda hallandskusten och Kattegatt, Bankgiro 5411-4343 eller Swish 123 565 1690.

På årsmötet 2020 antogs en revision av stadgarna, vilket nu bör bekräftas under årsmötet 2021.

Varmt välkomna!

Styrelsen


Ny vision för Rädda Hallandskusten (2021-03-18)

Vi har allt sedan 2005 motarbetat planerna på Kattegatt Offshore. Under det senaste året har vi sett nya hot mot vår kust, vilket tidigare rapporterat om,  Styrelsen har därför beslutat att utöka vår mission till att omfatta hela hallandskusten.Vår nya vision är följande; 


En attraktiv och bevarad Hallandskust med fri horisont i samklang med naturen
Rädda kustlinjen från Vindkraften, insändare från Rädda Hallandskusten i Hallandsposten (2021-03-06)


Vindkraft. 

Hur blir det med den fria horisontlinjen i Halland? Jag refererar till bilder på havsbaserad vindkraft i HP den 24/2.


Energifrågan är givetvis viktig för oss men vi måste vara medvetna om vad vi ställer till med. Vi har effektbrist när det är kallt, men ett totalt energiöverskott över året. Om vi då ökar andelen vindkraft ökar vi energiöverskottet men vi påverkar bara effekttillgången om det blåser och det gör det ofta inte när det är kallt och då blir vi mer beroende av fossil kraft för att klara oss.

Med detta enkla konstaterande måste man fråga sig om det är vettigt att sätta hela vår turistindustri på spel, detta inkluderar också allas vårt friluftsliv här i Halland. Vi har ju alla sett Kalle Anka o Co på husvagnssemester på julafton, när man kör iväg fäller man ner den provisoriska fondväggen som döljer stadens tipp och skrattat åt hur dumma man kan vara som har det så.

Hur tror ni det blir om vi fyller havet med vindmöllor, de står förvisso långt ut men när man prata den här storleken kommer de att synas på dagen och på natten blir det som ett nöjesfält med röda och vita ljus.

En annan farhåga är hur klimatet påverkas bakom dessa stora vindkraftparker, det finns undersökningar som som visar på stora förändringar. Detta skulle ju påverka Hallandskusten eftersom den vanligaste vinden är sydväst och väst.

Bullerfrågan känner alla till som varit nära en litet vindkraftverk, nu planeras jätteverk som alstrar mångdubbelt kraftiga ljudvågor med låg frekvens som sprider sig långt inte minst i vattnet. Kommer det att finnas kvar fisk och andra djur i Kattegatt? Eller kommer dessa att definitivt jagas bort? Kommer detta infraljud att påverka oss människor?


Bengt Tönsgård


Rädda Hallandskusten

Insändare i Hallands Nyheter från Rädda Hallandskusten (2021-01-10)


Att ersätta en stor del av kärnkraften med vindkraft anser vi utgöra en fara för miljön både på land och till havs. I Kattegatt planeras just nu fyra stora vindkraftsparker som hotar att förstöra fisket för all framtid. Det är inte så enkelt som att bara sätt upp lite stolpar i havet. Dessa stora verk, som planeras att bli upp till 340 meter höga, kräver kraftiga fundament. Mellan dessa fyra planerade vindkraftsparker finns redan Natura 2000-områden – områden som anses viktiga att bevara för fisk, sälar, tumlare och bottenlevande djur och växter. Hur ska man kunna garantera att inte dessa områden påverkas när vindkraftverken byggs? Djur är dessutom känsliga för buller och vibrationer vilket kan visa sig vara ödesdigert i framtiden. Vi kan inte se att det är hållbart i längden att fokusera så ensidigt på vindkraftsparker i Kattegatt.


Rädda Hallandskusten


Hans Johansson och Margareta Tönsgård

  

Rapport från Årsstämman i Rädda Hallandskusten den 21 juli 2020

Den pågående pandemin var sannolikt den största anledningen till att endast 10 medlemmar närvarade vid årsmötet. Styrelsen omvaldes i sin helhet och likaså revisorerna. Valberedningen kvarstår även oförändrad. Årsredovisningen godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet. Årsmötet godkände också förslaget till nya stadgar.

Vår styrelseordförande Hans Johansson informerade om planer på utbyggnad av vindkraft i Kattegatt (som vi tidigare informerat om i vår kallelse). I bilden ovan, finns de berörda vindparkerna angivna samt även den  färdiga danska vindparken utanför Anholt. Kattegatt Offshore som vi stridit mot under många år har ett giltigt tillstånd. Problemet för ägaren är  att tillståndet endast medger 190 m höga verk, vilket inte är ekonomiskt lönsamt. Om Kattegatt Offshore ska kunna bli lönsamt behövs större verk 250-325 meter. I så fall kommer det att fordras ett helt nytt tillstånd från Mark- och Miljödomstolen. Betr övriga vindparker har Stora Middelgrund tillstånd, som ägaren Vattenfall vill förändra med bl.a  väsentliga höjdjusteringar. Galatea och Galene är planer. De tre planerade vindparkerna utanför territorialgränsen, i den ekonomiska zonen, beslutas direkt av regeringen och det är endast Kattegatt Offshore som behandlas av domstolsväsendet. Avstånden till land för de tre yttre parkerna är ca 25 km, och de kommer att synas både dag och natt. Kattegatt Offshore har ett avstånd om endast 6,5 km från land. Om alla dessa planer realiseras så kommer Kattegatt att vara täckt med vindkraft. Vad kommer att hända med torsk, tumlare sälar och andra djur och växter i havet?

Rädda Hallandskusten ifrågasätter Vattenfalls samrådsunderlag för Stora Middelgrund (2020-05-11)

(Kopia av vårt mail till Vattenfall)


Ideella föreningen Rädda Hallandskusten har tagit del av samrådshandlingarna och har följande kommentarer.


Samrådshandlingarna beskriver vad Vattenfall vill göra på Stora Middelgrund, men beskriver inte konsekvenserna.


Handlingarna påpekar över sextio gånger att konsekvenserna kommer att utredas. Det är därför svårt att med nuvarande information kommentera och att ha synpunkter.


Vi yrkar därför att få oss tillsänt samtliga Miljökonsekvensbeskrivningar, både via normal post och digitalt, när dessa är klara.


Föreningen saknar i samrådshandlingarna en kalkyl över den samhällsekonomiska nyttan med projektet.


Önskar mottagningsbevis av detta mail, tack.


Med vänlig hälsning


Hans Johansson

Ordförande Rädda Hallandskusten


Länk till Vattenfalls samrådsunderlag;

https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund/samradsunderlag-060320.pdf

Vattenfall förbereder ansökan om att bygga vindkraftparken Stora Middelgrund  (2020-05-05)

Vattenfall förbereder ansökan om justering av tillstånd för att kunna bygga den havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund. Samråd pågår.

Läs mer här;

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund

Inom Rädda Hallandskusten sätter vi oss just nu in i samrådsunderlaget och vi återkommer inom kort med mer information om vårt arbete. Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.


Alf Hambe, Strandkväde ur Visor från Molom