Hem

Nyheter

Ny vision för Rädda Hallandskusten (2021-03-18)

Vi har allt sedan 2005 motarbetat planerna på Kattegatt Offshore. Under det senaste året har vi sett nya hot mot vår kust, vilket tidigare rapporterat om,  Styrelsen har därför beslutat att utöka vår mission till att omfatta hela hallandskusten.Vår nya vision är följande; 


En attraktiv och bevarad hallandskust med fri horisont i samklang med naturen
Rädda kustlinjen från Vindkraften, insändare från Rädda Hallandskusten i Hallandsposten (2021-03-06)


Vindkraft. 

Hur blir det med den fria horisontlinjen i Halland? Jag refererar till bilder på havsbaserad vindkraft i HP den 24/2.


Energifrågan är givetvis viktig för oss men vi måste vara medvetna om vad vi ställer till med. Vi har effektbrist när det är kallt, men ett totalt energiöverskott över året. Om vi då ökar andelen vindkraft ökar vi energiöverskottet men vi påverkar bara effekttillgången om det blåser och det gör det ofta inte när det är kallt och då blir vi mer beroende av fossil kraft för att klara oss.

Med detta enkla konstaterande måste man fråga sig om det är vettigt att sätta hela vår turistindustri på spel, detta inkluderar också allas vårt friluftsliv här i Halland. Vi har ju alla sett Kalle Anka o Co på husvagnssemester på julafton, när man kör iväg fäller man ner den provisoriska fondväggen som döljer stadens tipp och skrattat åt hur dumma man kan vara som har det så.

Hur tror ni det blir om vi fyller havet med vindmöllor, de står förvisso långt ut men när man prata den här storleken kommer de att synas på dagen och på natten blir det som ett nöjesfält med röda och vita ljus.

En annan farhåga är hur klimatet påverkas bakom dessa stora vindkraftparker, det finns undersökningar som som visar på stora förändringar. Detta skulle ju påverka Hallandskusten eftersom den vanligaste vinden är sydväst och väst.

Bullerfrågan känner alla till som varit nära en litet vindkraftverk, nu planeras jätteverk som alstrar mångdubbelt kraftiga ljudvågor med låg frekvens som sprider sig långt inte minst i vattnet. Kommer det att finnas kvar fisk och andra djur i Kattegatt? Eller kommer dessa att definitivt jagas bort? Kommer detta infraljud att påverka oss människor?


Bengt Tönsgård


Rädda Hallandskusten

Insändare i Hallands Nyheter från Rädda Hallandskusten (2021-01-10)


Att ersätta en stor del av kärnkraften med vindkraft anser vi utgöra en fara för miljön både på land och till havs. I Kattegatt planeras just nu fyra stora vindkraftsparker som hotar att förstöra fisket för all framtid. Det är inte så enkelt som att bara sätt upp lite stolpar i havet. Dessa stora verk, som planeras att bli upp till 340 meter höga, kräver kraftiga fundament. Mellan dessa fyra planerade vindkraftsparker finns redan Natura 2000-områden – områden som anses viktiga att bevara för fisk, sälar, tumlare och bottenlevande djur och växter. Hur ska man kunna garantera att inte dessa områden påverkas när vindkraftverken byggs? Djur är dessutom känsliga för buller och vibrationer vilket kan visa sig vara ödesdigert i framtiden. Vi kan inte se att det är hållbart i längden att fokusera så ensidigt på vindkraftsparker i Kattegatt.


Rädda Hallandskusten


Hans Johansson och Margareta Tönsgård

  

God Jul och Gott Nytt År önskar Rädda Hallandskusten

Till medlemmar i ideella föreningen Rädda Hallandskusten


Nyligen har Favonius publicerat ett pressmeddelande där man meddelar att man ansökt till regeringen om att upphäva kommunal vetorätt för vindkraftsetableringar. Detta antagligen på grund av att Falkenbergs kommun nu ställer sig tveksam till en planerad utökning av projekt Kattegatt Offshore. Bolaget vill förändra sitt tillstånd att få uppföra 190 m höga verk till mer än 250 m. Detta kommer givetvis att påverka omgivningen i och med att verken måste förses med högintensivt blinkande ljus. Kommunen har tidigare uttalat sig mot detta och det strider också mot det tillstånd Favonius fått. Länsstyrelsen ställer sig tyvärr ganska passiv.

Under året har Vattenfall ansökt om en ändring av den planerade vindkraftsparken på Stora Middelgrund i Kattegatt. Man ansöker en om justering (sic!) av nuvarande tillstånd av att få uppföra 108 vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. De nya planerna gäller 75 verk med totalhöjden 290 meter. Anledningen är teknikutvecklingen med kraftigare turbiner som kräver högre verk för att öka lönsamheten. Vindkraftsparken kommer att ses från land.

Ytterligare en aktör, OX2, har anmält sitt intresse för i att investera i vindkraft i Kattegatt. Ett område kallat Galatea, 30 km väster om Falkenberg, 176 km² stort. Det andra benämnt Galene ligger 24 km väster om Varberg och är till ytan 44 km². Högsta höjd anges till 325 meter. Vindkraftsparken kommer att ses från land.

Vattenfall har också visat intresse av området kallat Galatea, under benämningen Kattegatt Syd.

Rädda Hallandskusten har skriftligen bemött båda Vattenfalls planer samt kontaktat Länsstyrelsen. Vi också tillsammans med bl.a Föreningen för Svenskt Landskapsskydd redogjort för farhågor över havsbaserad vindkrafts klimatpåverkan genom en skrivelse till samtliga riksdagspartier, länsstyrelserna i Halland och Skåne, kommunerna i Malmö, Landskrona, Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och ett antal myndigheter såsom Havs- och Vattenmyndigheten m fl.

Om alla dessa planer realiseras så kommer Kattegatt att vara täckt med vindkraft. Utanför Anholt finns redan en stor vindkraftspark. Vad kommer att hända med torsk, tumlare sälar och andra djur och växter i havet? Varför reagerar inte Länsstyrelsen mot den enorma industrietableringen i Kattegatt?

Det är viktigt att föreningen behåller ett högt medlemsantal, och helst även en ökning för att visa styrka. Vi hoppas och tror att Ni fortsatt vill stödja kampen mot ”miljöförstöringen” och att Ni därför informerar vänner och grannar vad som pågår. Vi ser inte omedelbart framför oss några stora utgifter för 2021 så vi anser att en medlemsavgift på 100 kr per familj är tillräcklig, om inget oförutsett inträffar.

OBSERVERA att föreningen bytt bank så att vi numera har tillgång till både Bankgiro och Swish.

Var vänlig sätt in Din eller Din familjs medlemsavgift eller Ditt bidrag på Bankgiro 5411-4343 eller via Swish 123 565 1690. Glöm inte ange namn, adress och e-post.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!


Styrelsen för ideella föreningen Rädda Hallandskusten  

  

Rapport från Årsstämman i Rädda Hallandskusten den 21 juli 2020

Den pågående pandemin var sannolikt den största anledningen till att endast 10 medlemmar närvarade vid årsmötet. Styrelsen omvaldes i sin helhet och likaså revisorerna. Valberedningen kvarstår även oförändrad. Årsredovisningen godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet. Årsmötet godkände också förslaget till nya stadgar.

Vår styrelseordförande Hans Johansson informerade om planer på utbyggnad av vindkraft i Kattegatt (som vi tidigare informerat om i vår kallelse). I bilden ovan, finns de berörda vindparkerna angivna samt även den  färdiga danska vindparken utanför Anholt. Kattegatt Offshore som vi stridit mot under många år har ett giltigt tillstånd. Problemet för ägaren är  att tillståndet endast medger 190 m höga verk, vilket inte är ekonomiskt lönsamt. Om Kattegatt Offshore ska kunna bli lönsamt behövs större verk 250-325 meter. I så fall kommer det att fordras ett helt nytt tillstånd från Mark- och Miljödomstolen. Betr övriga vindparker har Stora Middelgrund tillstånd, som ägaren Vattenfall vill förändra med bl.a  väsentliga höjdjusteringar. Galatea och Galene är planer. De tre planerade vindparkerna utanför territorialgränsen, i den ekonomiska zonen, beslutas direkt av regeringen och det är endast Kattegatt Offshore som behandlas av domstolsväsendet. Avstånden till land för de tre yttre parkerna är ca 25 km, och de kommer att synas både dag och natt. Kattegatt Offshore har ett avstånd om endast 6,5 km från land. Om alla dessa planer realiseras så kommer Kattegatt att vara täckt med vindkraft. Vad kommer att hända med torsk, tumlare sälar och andra djur och växter i havet?

Rädda Hallandskusten ifrågasätter Vattenfalls samrådsunderlag för Stora Middelgrund (2020-05-11)

(Kopia av vårt mail till Vattenfall)


Ideella föreningen Rädda Hallandskusten har tagit del av samrådshandlingarna och har följande kommentarer.


Samrådshandlingarna beskriver vad Vattenfall vill göra på Stora Middelgrund, men beskriver inte konsekvenserna.


Handlingarna påpekar över sextio gånger att konsekvenserna kommer att utredas. Det är därför svårt att med nuvarande information kommentera och att ha synpunkter.


Vi yrkar därför att få oss tillsänt samtliga Miljökonsekvensbeskrivningar, både via normal post och digitalt, när dessa är klara.


Föreningen saknar i samrådshandlingarna en kalkyl över den samhällsekonomiska nyttan med projektet.


Önskar mottagningsbevis av detta mail, tack.


Med vänlig hälsning


Hans Johansson

Ordförande Rädda Hallandskusten


Länk till Vattenfalls samrådsunderlag;

https://group.vattenfall.com/se/siteassets/sverige/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund/samradsunderlag-060320.pdf

Vattenfall förbereder ansökan om att bygga vindkraftparken Stora Middelgrund  (2020-05-05)

Vattenfall förbereder ansökan om justering av tillstånd för att kunna bygga den havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund. Samråd pågår.

Läs mer här;

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund

Inom Rädda Hallandskusten sätter vi oss just nu in i samrådsunderlaget och vi återkommer inom kort med mer information om vårt arbete. Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.


Alf Hambe, Strandkväde ur Visor från Molom