Hem

Rädda Hallandskusten

 

 

Nyheter

Årsmöte 2017

 

Medlemmar i ideella Föreningen Rädda Hallandskusten!

Härmed kallas till årsstämma 12 juli 2017 kl 18.00,

i Anne-Maries Loge på Långasand. Välkomna!

Sedan förra årsstämman har inte mycket hänt beträffande projekt Kattegatt Offshore. Vi fortsätter att hålla ett vakande öga på Favonius förehavanden, men ser inte att det händer något i dagsläget, åtminstone inte utåt. Enligt Mark- och Miljö-överdomstolens dom 8 dec 2015 skall alla projektarbeten vara utförda inom 8 år, dvs senast december 2023. De ekonomiska förutsättningarna verkar dock inte vara de bästa för närvarande, med hänsyn till de låga elpriserna.

Vi har alltså inte givet upp. Det känns viktigt att ha fortsatt uppsikt över vad som händer inom vindkraftsområdet. Vårt klagomål till EU-kommissionen har blivit registrerat, men trots begäran om att få veta hur ärendet fortskrider har vi inte fått några svar.

Vi kommer på årsstämman att redogöra för de viktigaste händelserna sedan förra stämman.

Vi noterar tacksamt det finansiella stödet från våra medlemmar. Utan detta hade vi inte lyckats nå så här långt.

Förening behöver fortsatt ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta att informera våra medlemmar om hur det oönskade projektet framskrider, postgiro 421367-4, tack.

 

Långasand den 15 juni 2017

 

Varmt välkomna!

 

Styrelsen